Ayuntamiento de Chóvar

Desenrotllament Local

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local, és un servici que l'Ajuntament posa a disposició dels habitants de la localitat, amb la intenció d'impulsar el desenrotllament cultural, econòmic i social.

L'Agent d'Ocupació i Desenrotllament Local (A.E.D.L.), ha sigut contractat a través de la línia de subvenció atorgada per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i inclòs en el Programa de Foment del Desenrotllament Local.

Objectius Generals

 • Establir una xarxa articulada que possibilite les actuacions en totes les àrees que ho componen: social, educativa/ formativa, econòmica i ecologicoambiental.
 • Adaptar els recursos a les característiques del municipi.
 • Mobilitzar recursos endògens que anteriorment no hagen sigut aprofitats.
 • Potenciar la integració social dels sectors més desfavorits.
 • Promoure la creació d'ocupació, amb especial incidència en els col·lectius més desfavorits: jóvens, dones, població major de 45 anys,...Etc.
 • otenciar les societats d'economia social com a mitjà de desenrotllament.
 • CCrear actituds de solidaritat, participació i compromís de la comunitat en matèria de desenrotllament local.
 • romoure i facilitar l'exercici d'activitats econòmiques, amb el consegüent increment de riquesa i suport indirecte a la generació d'ocupació.
 • Enfortir els recursos locals per mitjà de la professionalització de les empreses:
  1. Motivant i propiciant el reciclatge i la formació contínua no sols als treballadors sinó també als propis empresaris.
  2. Animant a l'ocupació del noves tecnologies i actuals modes de producció.
  3. Detectar productes, servicis o sectors estratègics i amb potencial innovador i de creixement en la zona.
  4. Aprofitar el sector Servicis com a suport a la resta de sectors econòmics, en particular a l'agroindustrial i a les PIMES.
 • Qualssevol altres que contribuïsquen a la promoció i implantació de les polítiques actives d'ocupació o relacionades amb la creació d'activitats empresarials.

Principals Funcions

Tenint en compte els objectius generals abans mencionats, les principals funcions de l'Agent de Desenrotllament Local es poden resumir en:

 • Informació i Assessorament sobre les Subvencions que concedix l'administració central, autonòmica i local per als col·lectius d'actius i parats, associacions, empreses,...Etc.
 • Assessorament Tècnic a l'AutoOcupació i Iniciatives Empresarials.
 • Gestió, Coordinació i Informació de l'Oferta Formativa, en especial per a treballadors en actiu.
 • Desenrotllar Accions d'Orientació Professional per a l'Ocupació i Assistència a l'AutoOcupació (OPEA).
 • Funció d'Intermediació entre el buscador d'ocupació i el mercat laboral i qualsevol altra acció que propicie la inserció laboral dels desocupats
 • Busca de Fonts de Finançament.
 • Suport a les Iniciatives locals..

   

 • Mantindre relació amb tots els empresaris locals, per a informar sobre Ajudes, Subvencions, Formació, Jornades Tècniques,...etc.

Formulari de cerca

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

 

Site developed with Drupal